Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu www.hn-oncology.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego z usług interaktywnych (dalej „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.hn-oncology.pl (dalej: „Serwis”) przy pomocy konta Użytkownika założonego przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Konto”).
 2. Usługodawcą i właścicielem Serwisu jest WHITE SOLUTION Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 5/4, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724543, NIP: 725-226-66-75 (dalej "WHITE SOLUTION").
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Świadczenie Usług przez WHITE SOLUTION polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom korzystania z Serwisu, stanowiącego platformę interaktywną do edukacji online zgodnych z przedmiotem prowadzonego Projektu edukacyjnego "H&N Oncology" przez WHITE SOLUTION.
 5. Korzystanie z Usług oferowanych w Serwisie oraz rejestracja w Serwisie i założenie Konta wymaga wyrażenia zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie.
 6. Dostęp do Usług oferowanych w Serwisie mają tylko zarejestrowani Użytkownicy Serwisu, którzy dokonali rejestracji w Serwisie i założyli w ten sposób Konto.
 7. WHITE SOLUTION zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji funkcjonalności Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:
  1. względów ochrony prywatności danych lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;
  2. trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 9. WHITE SOLUTION zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego, posiadanie dostępu do sieci Internet, korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies” (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności), posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 11. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.

2. Członkostwo i rejestracja w Serwisie

 1. W celu pełnego korzystania z Serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie i założenie w ten sposób Konta.
 2. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zawarły z Usługodawcą umowę o korzystanie z Serwisu i założyły w ten sposób Konto.
 3. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno Konto.
 4. Użytkownik chcąc założyć w Serwisie Konto, wypełnia i wysyła do WHITE SOLUTION odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Serwisu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Usługodawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu.
 5. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, login (adres e-mail), hasło (min. 6 znaków, w tym przynajmniej 1 litera i 1 cyfra), numer Prawa Wykonywania Zawodu (dalej „PWZ”), numer telefonu oraz adres do korespondencji. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną należy wskazać PWZ osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu, posiadającej PWZ. Niepodanie danych uniemożliwi rejestrację i założenie Konta.
 6. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego do WHITE SOLUTION stanowi przyjęcie oferty WHITE SOLUTION na zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. WHITE SOLUTION, po zawarciu umowy o korzystanie z Serwisu, przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 9. Umowa o korzystanie z Serwisu zawarta jest na czas nieokreślony. Zarówno Użytkownik jak i WHITE SOLUTION jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu w każdym czasie i bez podania przyczyny. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w formie pisemnej lub mailem na adres poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne w celu zapobieżenia pozyskania lub modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. WHITE SOLUTION nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie przez Użytkownika odpowiednich środków technicznych.
 11. WHITE SOLUTION może żądać od Użytkownika dokumentów potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli Użytkownik nie jest osobą fizyczną, wówczas osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika zobowiązana jest do udokumentowania na każde wezwanie WHITE SOLUTION posiadania prawa do reprezentacji Użytkownika.
 12. Użytkownik zobowiązuje się zachować swoje hasło w tajemnicy.
 13. W przypadku stwierdzenia, że dane Konta (login, hasło) są bezprawnie wykorzystywane przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie WHITE SOLUTION.
 14. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych WHITE SOLUTION może żądać od Użytkowników zmiany hasła lub innych informacji wykorzystywanych dla uzyskania dostępu do Serwisu.
 15. Niedopuszczalne jest korzystanie w Serwisie z Kont innych Użytkowników lub odstępowanie swojego Konta innym osobom.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp WHITE SOLUTION do informacji zgromadzonych na Koncie m.in. w celu weryfikacji ewentualnych naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Polityka prywatności w Serwisie

 1. WHITE SOLUTION posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne Login i Hasło do Konta.
 2. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Bez uprzedniej zgody WHITE SOLUTION niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu.

4. Zasady korzystania z serwisu oraz eliminacja nadużyć

 1. Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów, o których mowa w punkcie 1.4. powyżej.
 2. Niedozwolonym jest korzystanie z usług Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo oraz dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność ich działań w ramach Serwisu z obowiązującym prawem.
 4. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. WHITE SOLUTION zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Użytkowników do Serwisu lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu. Podmiot, którego zawieszenie lub odmowa dotyczy, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody WHITE SOLUTION.
 6. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie lub z użyciem Serwisu dokonywane z użyciem swojego loginu i hasła.
 7. Użytkownik odpowiedzialny jest za to, że żadna informacja przesłana przez niego do Serwisu, jak również żadne działanie lub wysłana wiadomość będące w związku z Serwisem, nie będzie:
  1. stanowić naruszenia praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek przedsiębiorstwa;
  2. stanowić naruszenia obowiązującego prawa, w tym przepisów karnych;
  3. nosić znamiona działań obraźliwych, grożących, naruszających przyjęte normy obyczajowe, dopuszczającego się obrazy uczuć religijnych, o charakterze pornograficznym, fałszywych, niewiarygodnych lub wprowadzających w błąd.
 8. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WHITE SOLUTION uprawniony jest do wycofania z Serwisu jakiejkolwiek informacji, co do której, bazując na własnych źródłach informacji lub opierając się na doniesieniach Użytkowników lub innych osób lub organów, stwierdzono, że może on stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić zagrożenie dla dobrego imienia WHITE SOLUTION lub Serwisu.

5. Odpowiedzialność WHITE SOLUTION

 1. WHITE SOLUTION ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej w związku z wykonywaniem jakiejkolwiek umowy zawartej na podstawie Regulaminu.
 2. WHITE SOLUTION odpowiada wyłącznie za zawinione uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. WHITE SOLUTION nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach WHITE SOLUTION zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia swoich usług bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. WHITE SOLUTION nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie usług Serwisu lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.
 5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodność swoich działań podejmowanych w ramach Serwisu z obowiązującym prawem a zwłaszcza ustawą Prawo farmaceutyczne.

6. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane, inne niż informacje wniesione do Serwisu przez Użytkowników, stanowią przedmiot praw WHITE SOLUTION. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody WHITE SOLUTION lub Użytkowników, od których informacje pochodzą. 6.2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do celów innych niż te ściśle związane z korzystania z Serwisu w sposób określony niniejszym Regulaminem.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług w Serwisie należy zgłaszać do WHITE SOLUTION na następujący adres poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: login składającego reklamację, dokładny opis i powód reklamacji. 7.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez WHITE SOLUTION niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest WHITE SOLUTION Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 5/4, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724543, NIP: 725-226-66-75 (dalej "WHITE SOLUTION"). Z WHITE SOLUTION można skontaktować się pod w/w adresem lub mailowo pod adresem office@whitesolution.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez WHITE SOLUTION w celach: Użytkownik, chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez WHITE SOLUTION danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym:
  1. realizacji umowy o korzystanie z Serwisu oraz realizacji Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, zgodnych z przedmiotem prowadzonego Projektu edukacyjnego ‘H&N Oncology’ – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  2. prawidłowego prowadzenia Serwisu i Projektu edukacyjnego ‘H&N Oncology’ - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią),
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu WHITE SOLUTION, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z realizacji umowy o korzystanie z Serwisu oraz realizacji Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z przedmiotem i celem Projektu edukacyjnego ‘H&N Oncology’ - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią)..
 4. Użytkownik, chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez WHITE SOLUTION danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, o których mowa w pkt. 2.5. Regulaminu.
 5. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 8.3. Regulaminu jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy o korzystanie z Serwisu oraz realizacji Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z przedmiotem i celem Projektu edukacyjnego ‘H&N Oncology’.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, WHITE SOLUTION zaprzestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych Użytkownika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub gdy dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W razie uznania, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. WHITE SOLUTION może przekazać dane osobowe Użytkowników innemu podmiotowi, zapewniającemu wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło prawa przysługujące Użytkownikom. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez WHITE SOLUTION będą wyłącznie upoważnieni pracownicy WHITE SOLUTION, a także podmioty współpracujące z WHITE SOLUTION – np. w zakresie świadczenia usług obsługi płatności, wsparcia IT, hostingu, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne, księgowe, a także organy administracji.
 10. WHITE SOLUTION nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.
 11. WHITE SOLUTION nie będą przekazywać gromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez WHITE SOLUTION w celach wskazanych w pkt 8.3. niniejszego Regulaminu przez czas wykonywania usług, nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji usług lub wiążących obowiązków podatkowych lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez WHITE SOLUTION w innych celach niż wskazane w pkt 8.3. przez czas wykonywania usług, a później nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji usług lub wiążących obowiązków podatkowych lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

9. Postanowienia końcowe.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownicy zostaną ponadto o zmianie powiadomieni przy pomocy informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Serwisie. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia przesłania informacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Do oceny praw i obowiązków WHITE SOLUTION oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem i korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby WHITE SOLUTION.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2023r.